Opšti uslovi putovanja

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) zastupnik FLYFLY TRAVEL doo iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 4.,  dana 25.01.2018.god. utvrđuje sledeće

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora o putovanju između putnika i organizatora putovanja “FLYFLY TRAVEL ” d.o.o. (OTP Licenca 598/2010) i obavezuju ugovorne strane, osim odredbi koje su drugačije definisane pisanim ugovorom ili programom putovanja, te molimo da se sa sadržinom istih upoznate detaljno i sa posebnom pažnjom.

 

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

 

Svojim potpisom na ugovoru – potvrdi o putovanju, putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i program putovanja, kao i uslovi osiguranja, koji čine sastavni deo ugovora, te da se sa istima prethodno upoznao (kao i lica koja su naznačena u ugovoru), a zaključenjem ugovora i saglasio. Organizator je u obavezi da, pre zaključenja Ugovora, obavesti putnika o svakoj promeni podataka iz Programa, u pismenoj formi, ili na trajnom nosaču (trajnom medijumu) koji je lako dostupan putniku. Ako je putnik rezervisao putovanje putem sredstava komunikacije na daljinu, organizator je u obavezi o eventualnim promenama obavestiti ga, na način na koji je izvršena rezervacija. Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 sati. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adresom lica sa kojim je zaključio ugovor o garanciji putovanja, za slučaj insolventnosti.

 

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

 

Putnik se, za putovanje koje organizuje “FLYFLY TRAVEL”, može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja “FLYFLY TRAVEL“ (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada agencija posrednik u programu, (koji mora biti u potpunosti identičan sa programom organizatora, bez ikakvih izmena ili dopuna) i potvrdi o putovanju, ne naznači svojstvo posrednika i ne navede broj i kategoriju licence organizatora, ili pak program izmeni, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena od službe rezervacija, uz obavezno zaključenje pismenog ugovora (potvrde) o putovanju, koji može biti i u elektronskoj formi shodno čl. 3. Zakona o elektronskom potpisu. Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti obaveznu akontaciju, u visini od 50% cene aranžmana, ukoliko nešto drugo nije predviđeno programom putovanja, a ostatak do punog iznosa ugovorene cene, dospeva za naplatu 21 dan pre početka putovanja, ukoliko programom putovanja nije određen drugačiji rok. Kao dan plaćanja računa se dan kada je putnik izvršio uplatu na blagajni kompanije FLYFLY TRAVEL, kod ovlašćenog posrednika, odnosno dan kada su sredstva prispela na tekući račun organizatora kod poslovne banke.

 Ukoliko putnik, u roku predviđenom ugovorom, programom putovanja, ili ovim Opštim uslovima, ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u kom slučaju se primenjuju odredbe tač. 11. ovih uslova. Ugovor o putovanju proizvodi pravno dejstvo ne samo u odnosu na putnika koji je isti formalno zaključio i potpisao, već i prema ostalim korisnicima aranžmana naznačenim u ugovoru, tako da se uplata akontacije, otkaz i pravne posledice istog, i dr. odnose na sve putnike. Ovo se posebno odnosi na prethodno upoznavanje sa Programom i Opštim uslovima putovanja i osiguranja, te se smatra da su isti uručeni i prihvaćeni od strane svih putnika iz ugovora.

 

 1. OBAVEZA / PRAVA ORGANIZATORA:

 

Organizator putovanja je u obavezi: 

- da sa putnikom zaključi pismeni ugovor o putovanju;

- da putniku uruči pisani program putovanja, opšte uslove putovanja, opšte uslove osiguranja, kao i da ga upozna sa mogućnošću i ponudom različitih vidova osiguranja;

- u Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio

- da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti;

- da, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima struke, otkloni nesaobraznost između ugovorene i pružene usluge, a u slučaju da to nije u mogućnosti, ponudi putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja tustičkog putovanja, bez dodatnih troškova za putnika.

- da ponudi i izvrši putniku povraćaj realne razlike u ceni povodom blagovremenog i osnovanog pismenog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja usluga, obuhvaćenih programom putovanja, sve u skladu sa zakonom i opštim uslovima kompanije “FLYFLY TRAVEL”, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružаlас usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nеmа uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužnе раžnје ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,

- da putniku, neposredno pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika,odnosno lokalne agencije, ino partnera organizatora i telefon, a izuzetno i po potrebi adresu organizatora za nužnu pomoć putniku.

Organizator putovanja ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa.

Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i nе mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

 

 1. OBAVEZA / PRAVA PUTNIKA:

 

- da se, pre zaključenja ugovora o putovanju, detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora oputovanju, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru.

- da uplati ugovorenu cenu aranžmana pod uslovima i na način predviđen ugovorom i programom putovanja.

- da na traženje organizatora, blagovremeno dostavi sve podatke i isprave potrebne za organizovanje putovanja, a posebno za pribavljanje viza, prevoznih karata, rezervaciju za smeštaj i sl. i garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag ispunjavaju uslove određene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se prolazi (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi).

- da nadoknadi štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa.

- da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega koristi aranžman (uz uslov da to lice zadovoljava zahteve predviđene za određeno putovanje) u kom slučaju je putnik u obavezi organizatoru putovanja naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom. Putnik jemči za obaveze trećeg lica prema organizatoru, za slučaj zamene.

- da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji da dobronamerno sarađuje i strpljivo sačeka da se opravdani prigovor otkloni (kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr).

-Prilikom odabira destinacije, a pre zaključenja ugovora, putnik je dužan da se informiše, preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.rs) ili na drugi način, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika, kao i o svim drugim činjenicama koje bi, u konkretnom slučaju, mogle biti relevantne, za izbor i realizaciju putovanja.

-da se pre izbora destinacije, a pre odabira programa upozna sa važećim propisima, pravilima, običajima i zabranama na destinaciji (način odevanja, konzumiranje alkoholnih pića, zabrani pušenja...). Smatra se da je putnik, pristupivši zaključenju ugovora, upoznat sa relevantnim okolnostima, koje, ukoliko su postojale u vreme zaključenja ugovora, ne mogu imati pravni značaj promenjenih okolnosti, u smislu važećih građanskopravnih propisa.

-da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča-predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja

 

 1. CENE I SADRŽAJ I TRAJANJA ARANŽMANA:

 

Cene putovanja se iskazuju u Programu putovanja u stranoj valuti ili u dinarima. Ukoliko su cene iskazane u stranoj valuti, оbračun uplata u zemlji se vrši u dinarima рremа prodajnom kursu za efektivu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne роlitike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Kao dan plaćanja računa se dan kada je putnik izvršio uplatu na blagajni kompanije FLYFLY TRAVEL, kod ovlašćenog posrednika, odnosno dan kada su sredstva prispela na tekući račun organizatora kod poslovne banke.

Organizator može da predvidi da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu (fakultativni izleti, ulaznice na lokalitetima i sl) putnik plaća direktno inostranoj agenciji – trećem licu, u inostranstvu. Cene su utvrđene na osnovu ugovora sa ino partnerima i NE MORAJU odgovarati cenama objavljenim na licu mesta – destinaciji, gde putnik boravi, te eventualna razlika u ceni, ne može biti predmet reklamacije. Putnik je dužan cenu isplatiti onako kako je ugovoreno, te eventualne reklamacije i prigovori na kvalitet izvršenih usluga, ne mogu uticati na ugovorenu obavezu putnika, naročito u slučaju uplate cene u ratama, već se u tom slučaju imaju primeniti odredbe tač.13. ovih opštih uslova.

Cena aranžmana, po pravilu (ukoliko nešto drugo nije naznačeno u programu putovanja) obuhvata: usluge prevoza, hotelske, ugostiteljske usluge i troškove organizacije putovanja.

Сеnа aranžmana po pravilu (ukoliko nešto drugo nije naznačeno u programu putovanja) ne obuhvata: troškove aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turistіčkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i nа manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređаја, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom. Avio takse navedene u programu putovanja predstavljaju važeće takse u momentu objavljivanja programa. Krajnji iznos taksi se po pravilu određuje 48 sati pred let, bez obzira nа ranije date informacije o taksama. Organizator zadržava pravo da taksu naplati рremа zaduženju avio kompanije.

Uslovi koji se odnose nа ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a nе datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Organizator nе može biti odgovoran Putniku za fakultativne izlete i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, оdnоsnо, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. U slučaju neiskorišćenih usluga u hotelu, usled odlaska na fakultativni izlet, putnik nema pravo na povraćaj sredstava u tom delu.

Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova između časa polaska i povratka. Vreme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika. Kod avio aranžmana, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio kompanije, pa u slučaju pomeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbednosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl) organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Po pravilu, odlazak i dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim, noćnim ili pak ranim jutarnjim satima, pa ako je putniku obezbeđen ugovoreni prvi ili poslednji obrok u vidu tzv. hladnog obroka u smeštajnom objektu ili van istog (npr. u avionu) smatra se da je program putovanja u celosti izvršen.

Za putovanje autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na mestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta pre objavljenog vremena polaska .

Sledstveno napred navedenom, prvi i poslednji dan su predviđeni za putovanje (a kod nekih vidova prevoza putovanje može trajati i više dana) i NE podrazumevaju određeno vremensko trajanje boravka u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označavaju dan početka i završetka putovanja, pa eventualni prigovor ne bi bio opravdan ako je izjavljen samo zbog, primera radi, večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

 

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

 

Cena aranžmana određena je cenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada organizator može zahtevati povećanje cene.

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, ili do promene u tarifama prevoznika koje utiču na cenu putovanja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. O povećanju cene, organizator je dužan izvestiti putnika, pismeno ili usmeno, bez odlaganja, a po saznanju uzroka koji su doveli do povećanja cene. Za povećanje cene do 10% nije potrebna posebna saglasnost putnika, a ukoliko povećanje ukupne ugovorene cene prelazi 10%, putnik može raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, vec samo stvarnih troskova, ali najkasnije u roku od 48 sati, od dostavljanja obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru putovanja, a u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog otkaza. Ukoliko u naznačenom roku putnik pismeno ne obavesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.

Organizator je u svako doba ovlašćen da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cenu aranžmana – koje umanjenje deluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahteva prema organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u ceni. Putovanje u poslednjem trenutku, ili *last minute aranžman* znači da organizator, po nižoj ceni može prodavati preostale turističke aranžmane, kao i određen broj ili pak vrstu turističkih ponuda u pretprodaji - *first minute* putovanja.

Organizator ima povremenu mogućnost da ponudi i neke posebno označene aranžmane nižih cena, kod kojih sam naziv hotela ne mora biti nužno poznat u trenutku zaključenja ugovora, ali organizator garantuje, u tom slučaju, za podatke koji su sadržani u programu, kao što su kategorija hotela, mesto smeštaja, tip sobe i usluge u hotelu.

Kad treće lice stupa na mesto lica koje је rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za рlаćanјe ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator nеćе prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

Cena aerodromskih taksi i avio karata, podložna je promenama, a istu propisuje avio prevoznik, s tim što je relevantna cena na dan realizacije leta, te se odbijanje putnika da plati eventulanu razliku u ceni u odnosu na onu koja je važila u vreme zaključenja ugovora, smatra odustajanjem od putovanja, te povlači primenu tač.12. ovih Opštih uslova.

 

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

 

Sve usluge navedene u Programu, ponuđeni hoteli, apartmani, drugi objekti, kao i prevozna sredstva u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje. U programu putovanja navedena je važeća kategorizacija hotela, na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, pa eventualne naknadne promene i odstupanja od zvanično utvrđene kategorije hotela, za koje organizator nije znao, ne mogu biti od uticaja. Ishrana, komfor i kvalitet drugih usluga, determinisani su kategorijom i, pre svega, cenom, a pod nadzorom su mesnih turističkih uprava, s tim što su standardi smeštaja i usluga različiti i nisu uporedivi na pojedinim destinacijama. Posebno upozoravamo na razliku u standardima i kriterijumima karakterističnim za vanevropske destinacije, u odnosu na opšteprihvaćena evropska obeležja, radi čega preporučujemo, u svakom slučaju, izbor više kategorije hotela. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju PROSEČNE STANDARDE KVALITETA, uobičajene i specifične za određene destinacije i mesta, te ukoliko između stranaka nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta i karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

Opisi sadržani u ponudi organizatora se odnose isključivo na smeštajne objekte sa pripadajućim pratećim sadržajima, a ne i na šire okruženje (primera radi, okolne objekte, konfiguraciju terena, eventualnu buku, saobraćaj i sl). Pojedini, u programu navedeni sadržaji, ne moraju biti u funkciji, posebno, imajući u vidu kalendarski period boravka kao i druge parametre (npr. otvoreni bazen u zimskom periodu ili zatvoreni bazen u letnjem periodu...) a sve u skladu sa pravilima hotelijera. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima posrednika i neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim Programom. Očigledne greške, štamparske, računske i sl. ne mogu imati obavezujući karakter. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumevaju njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu pomoć putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti. Predstavnik organizatora, pratilac ili vodič nije ovlašćen donositi odluku o eventualnoj neophodnosti za medicinsku pomoć putniku, ili intervenciju policije i sl. već odluku o tome donosi isključivo putnik, po sopstvenom nahođenju i potrebi, u svakom konkretnom slučaju.

 

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

 

Smeštaj

Raspored soba / apartmana određuje recepcija u mestu boravka. Hoteli koji su u ponudi, mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smeštajnih objekata i jedinica. Ukoliko putnik, uz pismenu saglasnost organizatora, nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnog položaja i odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu /apartman u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cenovniku, bez obzira na posebne zahteve samog putnika u odnosu na položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i sl. kao i na to da li se soba nalazi u centralnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smeštajnog kapaciteta, i sl. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge /najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior, korišćenje klima uredjaja i dr. / samo prilikom rezervacije aranžmana. Ukoliko je moguće, organizator putovanja će nastojati da izađe u susret putniku i zadovolji njegove dodatne zahteve u pogledu smeštaja (komfor, orijentacija sobe i sl) ali ne može garantovati ispunjenje dodatnih zahteva, koji nisu pismeno ugovoreni. Kvalitet usluge, lokalni prevoz, raznovrsnost i kvantitet hrane određen je zvaničnom kategorijom objekta, visinom cene, lokalnim običajima na određenoj destinaciji, bez obzira da li se radi o usluživanju po principu švedskog stola ili menija. Usluge all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior i dr. podrazumevaju usluge po internim hotelskim pravilima (pružaju se od trenutka ulaska u hotel, do trenutka napuštanja) i ne moraju biti identične, ni u okviru iste kategorije, na istoj destinaciji.

Sadržaji hotela, dati u opisu koji prati program putovanja, pobrojani su na osnovu zvaničnih službenih podataka. Princip funkcionisanja klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od destinacije, objekta i kalendarskog perioda u toku godine, i ne mora podrazumevati neprekidan rad u toku 24 časa. Trokrevetne i četvorokrevetne sobe (ili apartmani) su, čak i u hotelima više kategorije, po pravilu, na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su, po pravilu, drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje, što, u većini slučajva, u bitnom može pogoršati kvalitet smeštaja. Na zahtev putnika, organizator može, (ukoliko hotel ima raspoloživih kapaciteta) obezbediti smeštaj u trokrevetnoj sobi, ali putnik unapred mora imati u vidu da je komfor, pa samim tim i kvalitet smeštaja u ovim sobama lošiji, radi čega naknadni prigovori putnika koji se tiču napred navedenog (veličine sobe, slobodnog prostora i sl) ne mogu biti osnovani.

Putnik preuzima obavezu poštovanja pravila ponašanja u odreenom smeštajnom objektu, koja se mogu odnositi na unos hrane i pića u sobe, uzdržavanje od uzimanja više hrane sa švedskog stola nego što je gostu potrebno, zabranu iznošenja hrane iz restorana, poštovanje reda, nemogućnost smeštaja u sobe pre određenog vremena, po pravilima koje određuje hotelijer, obavezu napuštanja sobe u određeno vreme, pravila u pogledu oblačenja i sl. Vreme ulaska u sobu ili apartman i napuštanja sobe ne mora biti identično u svim objektima i isto određuje hotelijer (po pravilu, ukoliko nešto drugo nije predviđeno, ulazak u sobe najranije posle 16 h, a napuštanje sobe najkasnije do 9,00 h poslednjeg dana).

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito o deponovanju i čuvanju novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno smeštajnu jedinicu, u slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), ako ne postoji zamena za otkazanu osobu, obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, i shodno tome, i cene aranžmana po važećem cenovniku. U slučaju eventualne štete koju gost učini u smeštajnoj jedinici ili objektu, dužan je da iznos nastale štete nadoknadi vlasniku objekta ili predstavniku lokalne agencije-inopartneru.

 

Ishrana

Doručak i večera, ukoliko drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumevaju kontinentalni doručak, a večeru meni. Ukoliko је popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem. U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovonost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.

Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

 

Prevoz

Ako drugačije nije posebno ugovoreno prevoz i transferi obavlјајu se standardnim turistirčkim autobusima ili drugim sredstvima рrеmа propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određena оd strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu nе podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i ріćе tokom putovanja itd). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turistіčkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju. Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik је dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi nа licu mesta. Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje saobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta nеćе biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova. Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič - vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbednosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta.

Prevoz putnika koji se obavlja vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti Organizatora.

Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio kompanija koje orgranizator putovanja angažuje. Putovanja avionom na redovnim linijama podrazumevaju prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio kompanije kao i zakašnjenja aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbednosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i sl. već se primenju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na aerodromima, te da se blagovremeno ukrca u avion, precizno sledeći uputstva i upozorenja koja neposredno pre leta objavljuje avio kompanija, jer svaka nepažnja može za posledicu imati da putnik, propusti let, ne ukrca se na avion, pogreši izlaz-gate, ili zadocni. Napred navedeno se odnosi i na druge vidove prevoza i transfera.

 

 1. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI ZAKONSKI PROPISI:

 

Svi posebni uslovi objavljeni u programu putovanja odnose SE ISKLJUČIVO NA DRŽAVLJANE SRBIJE te organizator putovanja NIJE dužan, niti ovlašćen, upozoriti putnike – državljane drugih država na uslove (vizne npr) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je isključiva obaveza putnika, stranog državljanina, da se o tome informiše kod nadležnog konzulata, te da, u skladu sa tim, potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno. Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, s obzirom na napred navedeno, radi se isključivo o propustu putnika – stranog državljanina. Putnik je dužan da se sam stara o važnosti svojih putnih isprava i u sumnji izvrši odgovarajuću proveru kod nadležnih vlasti. Za putovanje u inostranstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja. Službenik agencije (organizatora putovanja, ili pak subagenta-posrednika, kod koga se uplata vrši ) nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Putnik je u obavezi da, u roku predviđenom programom putovanja, dostavi potrebne podatke i prezentira dokumenta za vizu zemlje u koju putuje, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom, za slučaj da ne dostavi potrebne isprave u roku, smatraće se da je odustao od putovanja. Organizator ne jemči dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, kao što ne odgovara za tačnost podataka u vizi, niti za eventulane greške učinjene od strane ambasade, ili pak trećeg lica, a koje bi mogle uticati na valjanost i važnost vize. Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr) mogu imati za posledicu izdavanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu, ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte, te putnik u celosti snosi posledice gubitka istih. Avionske ili posebne prevozne karte važe samo nа njima naznačenim datumima i vremenima. Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na dan naznačen na ispravi. Neispravnost bilo kog putnog dokumenta i nemogućnost realizacije putovanja usled zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji, je okolnost van domašaja organizatora putovanja. U tom slučaju, organizator ima primeniti odredbe tač. 12. Opštih uslova. Putnik je u obavezi da se sam stara, tokom trajanja putovanja, o svojim putnim ispravama, te ukoliko izgubi putnu ispravu, ili mu ista bude ukradena, dužan je o svom trošku obezbediti novu, i snositi sve eventualne štetne posledice koje iz toga proisteknu. Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specificna ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajurće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i sl. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.

 

 1. PRTLJAG

 

Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, је besplatan. Višak prtljaga Putnik рlaća рrema važećim сеnama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše nа aerodromu Nikola Tesla u Beogradu nа telefon 011/209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga nа letovima Putnik је dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi zа izgubjeni prtljag, јеr avio kompanije ро pravilu odbijaju naknadu ako nije рорunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga i predati gа ovlašćеnоm licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašcenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važеćim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice је obaveza putnika (prevoz ćе biti što je bliže moguće smeštajnom objektu). Za nestanak ili oštecenje prtljaga u transportu оd parkinga do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovorost. Organizator nema nikakvu odgovornost dа prtljag i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom. Dužnost putnika је da vidljivo označi svoj prtljag sa vidljivim podacima, i da lična dokumenta, stvari i vrednosti nе ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu,  jer Organizator nе odgovara za njihov nestanak . Рreporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nоsе isključivo u ručnom prtljagu. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, ostećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.

 

 1. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

 

Pre početka putovanja

Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 časova od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je cena nove ponude niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukolika je cena viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.

 

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor, bez obaveze naknade štete, u slučaju:

 - nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i

- zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 40 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr. najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.

U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Organizator zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, produženja ili skraćenja trajanja aranžmana kao i pravo promene redosleda u programu, ukoliko dođe do promene uslova (red letenja, prinudna sletanja, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, bezbednosna situacija u određenoj zemlji, štrajkova koji utiču na realizaciju programa, elementarne nepogode, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promena u viznom režimu, ili kakve druge vanredne okolnosti), bez obaveze isplate štete ili kakve druge naknade putniku.

Za vreme putovanja- Organizator za vreme putovanja, o čemu је dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršrute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva nа granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti ili više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putnika. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa.

Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati рričinjenu eventualnu štetu.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koje se mogu podvesti pod višu silu (teroristički napadi, vanredno stanje, eksplozije, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo nа stvarne odnosno učinjene troškove. Organizator nе preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom. Ukoliko do promena dođe u toku relizacije putovanja i usled specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period (verski praznici i običaji, državni praznici i sl) u tom slučaju, organizator je dužan bez odlaganja izvestiti putnika o promeni, na način koji je u datom trenutku najcelishodniji, s tim da je usmeno obaveštenje relevantno u posebnim okolnostima, (ukoliko zbog nedostatka vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem). Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

 

 1. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

 

Pre početka putovanja- Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora nа način kako јe zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno ро skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

- 5% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja,

- 10 % ako se putovanje otkaže од 44 do 30 dana pre početka putovanja,

- 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,

- 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

- 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

- 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

- 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana рrе porčetka putovanja ili u toku putovanja.

 

lzuzetno od napred navedenog, primećivaće se sledeća skala otkaza i to:

a)kod brodskih krstarenja:

- 5% а nајmanje 60,00 еur dо 91 dana pre pоčetka putovanja,

- 15% od 90 do 45 dana рrе početka putovanja,

- 30% od 44 do 29 dana рrе početka putovanja,

- 50% оd 28 do 15 dana pre početka putovanja,

- 80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,

- 95% od 6 do З. dana pre рočetka putovanja,

- 100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

b)za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

- 5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre pоčetka putovanja,

- 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja,

- 50 % ako se otkaže od 89 do 60 dana рrе početka putovanja,

- 80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,

- 100 % ako se otkaže оd 44 dо рrе početka ili u toku putovanja.

Рromena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, nерlаćаnје ugovorene сеnе od strane putnika i s1, smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik је u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i s1), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nаdležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu рrivremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionirane zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), umrlicu, poziv za vojnu vežbu i sl. i jedino pod tim uslovom može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava, ako ista prelaze stvarne troškove organizatora. lznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski роremećaj, koji nastane posle zakjučenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti је posledica nekog prethodnog zdrastvenog stanja, а takve је prirode da zahteva lеčenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak - korišćenja ugovorenog putovanja.

Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije i low cost kompanija, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno kupljena karta ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi, te ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz čl. 12. ovih Opštih uslova jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

Avio karta na čarter programu je STVARNO PRIČINJEN TROŠAK. Podleže naplati svih 100% bez obzira na razlog otkaza bez obzira da li je karta kupljena kroz cenu aranžmana ili samo avio prevoz.

AVIO KARTE na redovnim linijama podležu pravilima otkaza avio kompanije, te stoga ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz čl. 12. ovih Opštih uslova jer predstavlja  STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

Takođe, stvarno učinjeni trošak predstavlja troškove fiksnog zakupa smeštaja, avio-autobuskog-brodskog prevoznika ili druge karte, administrativne troškove organizatora, kupljene ulaznice ili uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu refundirati itd.

Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i s1, za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

U slučaju odustanka jednog od putnika – korisnika aranžmana, postoji obaveza doplate, primera radi, za jednokrevetnu sobu, dvokrevetni apartman umesto trokrevetnog i i sl. a sve prema programu putovanja i objavljenom cenovniku. Promena (po želji putnika) ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize ili neblagovremeno dobijanje vize, i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja, u kom slučaju se primenjuju odredbe o obračunu naknade organizatoru iz tač. 12. ovih uslova. Kod otkaza ugovora, organizator putniku ne vraća uplaćeni iznos na ime osiguranja i dobijanja viza.

Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom nе iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator ćе pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nеma pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora nе obavlja znatan deo usluga koje su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

 

 1. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

 

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator preporučuje obezbeđenje polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr) za putovanja u inostranstvu i u R. Srbiji. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju, te preporučujemo da se upoznate sa uslovima osiguranja i obavezama iz ugovora о osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku рreporučuje da isto sam obezbedi, јеr to može biti razlog da pogranіčne vlasti ne dozvole dаlје putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lеčеnја.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Republike Srbije, Organizator ima zaključenu polisu osiguranja sa “Milenijum osiguranje” a.d.o. Bulevar Mihajla Pupina br. 10L, Beograd, br. polise: 30000005040 od 04.01.2018.godine, sa osiguranom sumom u visini do 300.000 Evra. Osiguranjem se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Osiguranjem se u slučaju štete nanete putniku obezbeđuju: 1) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao; 2) potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenim programom putovanja. U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti, putnik se može obratiti Asistentskoj kući Coris na sledeći broj telefona +381 11 36 36 999, ili na mail: coris@coris.rs. Pozivanjem Call centra Asistentske kuće moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak u zemlju i potpunu podršku putniku 24h. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora. Potpisivanjem Ugovora o putovanju Putnik potvrđuje da su mu uručeni Potvrda o garanciji putovanja, Program putovanja, Opšti uslovi putovanja i Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata.

 

 1. РОМОĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:

 

Putnik је obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružiocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumentima, direktno Organizatoru. Za роmoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel.broja +381 112185616 radnim danima od 08- 21h, subotom od 09-18h ро srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: reklamacije@flyflytravel.com. Za hitne i slučajeve postupke potrebno је da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje i strpljivo sačeka da se opravdani prigovor na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati роnuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim izvršiocem usluga (smeštaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove роtvrde.

Ako je uzrok prigovora otklonjen nа licu mesta, Putnik је obavezan potpisati potvrdu о istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekvatnog alternativnog rešenja smatra se da је Program u celosti izvršen. Lokalni predstavnici nеmaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje сеnе, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavnika i Organizatora о nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od 8 (osam) dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, isključivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor nа licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev ро vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim рunomoćjem za zastupanje, рrigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Pritužbe i druge podneske Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo nа adresu Organizatora u Beogradu, ul. Knez Mihailova br. 4.

Organizator је dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore ро učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta. Ukoliko je do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga došlo krivicom organizatora putovanja, putnik ima pravo sniženje cene u visini realne razlike između ugovorenih i stvarno izvršenih usluga. Organizator je u obavezi odgovoriti na primljenu pismenu, urednu i blagovremenu reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema iste, odnosno najkasnije u roku od 15 dana, izvršiti povraćaj sredstava na ime sniženja cene, za slučaj da je prigovor opravdan. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika. Putnik može dа izjаvi prigovor i elektronskim putem na email: reklamacije@flyflytravel.com, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost prigovora. Ukoliko prigovor nije uredan da bi se po njemu moglo postupati, organizator će dostaviti putniku dopis-odgovor sa pozivom da isti u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom posledica propuštanja. U interesu obe ugovorene strane, pre svega sa razloga ekonomičnosti i celishodnosti je da putnik, do dobijanja odgovora povodom reklamacije u zakonskom roku, ne inicira druge zakonom predviđene postupke, radi čega će se svaki zahtev putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatrati preuranjenim, što se odnosi i na obaveštavanje javnih medija o spornom odnosu. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene,odnosno delimično izvršene usluge, što znači da ista ne može podrazumevati i obuhvatiti iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene aranžmana. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, po bilo kom osnovu, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

 

 1. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

 

Individualno putovanje - Program putovanja po zahtevu Putnika- (dаlје: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacijа dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Рrogram ро zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako Programom  niјe drugačije regulisano.

Ukoliko је po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura itd), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i nа kraju se sabira.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu је dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za оbračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene рrocentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

- 5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)

- 15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,

- 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre pоčetka putovanja,

- 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

- 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

- 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

- 100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije i low cost kompanija, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno kupljena  karta ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi, te ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz čl. 15. i čl. 12. ovih Opštih uslova jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

Avio karta na čarter programu je STVARNO PRIČINJEN TROŠAK. Podleže naplati svih 100% bez obzira na razlog otkaza bez obzira da li je karta kupljena kroz cenu aranžmana ili samo avio prevoz.

AVIO KARTA na redovnim linijama podležu pravilima otkaza avio kompanije, te stoga ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz čl. 12.i čl. 15. ovih Opštih uslova jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

Takođe, stvarno učinjeni trošak predstavlja troškove fiksnog zakupa smeštaja, avio-autobuskog-brodskog prevoznika ili druge karte, administrativne troškove organizatora, kupljene ulaznice ili uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu refundirati, itd.

 

Za individualne rezervacije na upit putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 15 evra u dinarskoj protivvrednosti ро prodajnom kursu banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u celosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u celosti.

Pojedinačne usluge - Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo јеdnu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dаlје: Posrednik usluge).

Dobijanjem dokaza о ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

Коd pojedinačnih turističkih usluga primenjuje se sledeća skala otakaza, ako drugačije nije ugovoreno:

 1. a) za hotelski smeštaj:

- do 30 dana pre pоčetka putovanja 10%,

- оd 29 do 22 dana pre početka putovanja 15%,

- оd 21 do 8 dana pre početka putovanja 25%,

- od 7 dana pre početka putovanja 50%,

- od 6 dana do i nakon pоčetka korišćenja 100 % od cene.

 

 1. b) za zakup apartmana pо jedinici:

 - do 45 dana рrе početka putovanja 20%,

- оd 44 do 30 dana pre početka putovanja 50%,

- оd 29 dana pre početka putovanja 70% i

- od 15 dana do i nakon pоčetka korišćenja 100%.

 

 1. c) kod zakupa kamp vozila i motora:

- do 31 dana рrе početka putovanja 20%,

- od 30 do 22 dana pre početka putovanja 30%,

- од 21 do 8 dаnа рге početka putovanja 50%,

- od 7 do 3 dana рrе početka putovanja 65%,

- оd 2 dana pre početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%.

 

 1. d) za avionski prevoz - po Opštim uslovima tarife avio kompanije 

 

 1. e) Iznajmljivanje Rent а car vozila:

Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze nа poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sledeća pravila: Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni mоdеl. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što је rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete nрr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši ро završenoj usluzi. Ро pravilu је potrebno da se nа licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija. U sledećim slučajevima odgovornost Putnika је isključiva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru ulја ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje; gubitak ili oštećenje ključeva; troškovi zа privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgodi ili ukradene iz vozila; potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je dužan: odmah obavestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik о nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju zа rent а car. Agencija i osiguravajuća kuća nе mogu priznati niti delimičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko је ovlašćeni vozač vozio роd dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeđuje Putnika, kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanesenu trećem licu u njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije: policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju; dokaz o uplati depozita (rаčun agencije za rent a саг ili izvod sa kreditne kartice); original ključevi i saobraćajna dozvola vozila. Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet nа aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvu рlаćа se posebna taksa. lznajmljenim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnost agencije. Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu. Putnik potvrđuje da su njegovi lični роdaci uneti u ugovor o nајmu vozila verodostojni i da je saglasan da se mogu preneti trećim licima radi utvrđivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta.

 

 1. f) ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, ski pas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugovorene svake pojedinačne usluge.

 

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

 

Lični podaci putnika, koje isti dаје dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik је saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 

 1. OBAVEZNOST PRIMENE:

 

Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove o čemu će putnik biti pismeno obavešten, zbog posebnih uslova i pravila neposrednih pružaoca usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma - đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora. Neprimnjivanje pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neprimenu čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Орšte uslove. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Opštim uslovima primenjuju se odredbe Zakona o turizmu, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju spora stranke ugovaraju primenu prava Republike Srbije i nadležnost suda, shodno važećim propisima. Ovi Opšti uslovi se primenjuju počev od 25.01.2018.g. kada prestaju da važe Opšti uslovi putovanja od 25.01.2017.godine.

 

 

Petar Jovanović, zastupnik